Regulamin Konkursu "Ogólnopolski Dzień Rolnika"

REGULAMIN KONKURSU

„Ogólnopolski Dzień Rolnika”

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Organizatorem Konkursu jest Marcin Łopąg prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGROPLAST Marcin Łopąg, pod adresem: 22 – 107 Sawin, ul. Lubelska 24, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego numer NIP: 5632109679 oraz numer REGON: 060083427, e – mail: firma@agroplast.pl tel.: +48 82 567 39 51 (dalej jako ,,Organizator”

1.2 Fundatorem nagrody jest Organizator

1.3 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

1.4 Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

1.5 Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu

1.6 Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

1.7 Konkurs jest prowadzony na stronie: www.facebook.pl/agroplasteurope (zwanej dalej “Fanpage”)

1.8 Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

1.9 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).

1.10  Uczestnikiem konkursu mogą być: przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 z późn. zm.) prowadzący gospodarstwo rolne lub osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne nie będące przedsiębiorcą w myśl przepisów w/w ustawy. Uczestnicy konkursu muszą mieć siedzibę / adres prowadzenia działalności lub siedzibę gospodarstwa rolnego na terytorium Polski

1.11 Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu w całości.

1.12 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele/członkowie władz Organizatora oraz ich najbliższa rodzina (małżonek, dzieci i rodzeństwo) lub członkowie tego samego gospodarstwa domowego (bez względu na stopień pokrewieństwa).

1.3 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Uczestniku – należy przez to rozumieć wyłącznie osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Polski, która dobrowolnie przystąpiła do Konkursu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i spełnia warunki wskazane w pkt. 1.10.1 Regulaminu;

b) Fanpage – należy przez to rozumieć stronę internetową Organizatora na portalu: facebook.pl; www.facebook.com/agroplasteurope;

c) Zadaniach  Konkursowych – należy przez to rozumieć zadania szczegółowo opisane w punkcie 2

d) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.

2. Warunki Uczestnictwa / Zasady konkursu:

2.1 Zadania konkursowe są następujące:

  • Zadanie nr 1: uchwycenie na animacji zamieszczonej w poście konkursowym trzech tych samym rozpylaczy ułożonych w jednej linii ( ten sam model i ten sam kolor) wykonanie screena oraz wstawienie go w komentarzu pod postem konkursowym na oficjalnym profilu facebookowym Organizatora faccebook.com/agroplasteurope.  Screen musi być wykonany w taki sposób, by możliwe było zidentyfikowanie autora screenu. Nie będą akceptowane zdjęcia samych zrzutów ekranów, ponieważ mogą być wyciętym fragmentem pracy innego autora.
  • Zadanie nr 2:  polega na dopisaniu dalszego tekstu do następującego zdania:  „Praca rolnika jest...” i umieszczenie go  postem konkursowym wraz z wykonanym screenem  na oficjalnym profilu facebookowym Organizatora faccebook.com/.  Odpowiedź może, ale nie musi być w formie rymowanej.
  • Należy wykonać oba zadania konkursowe. 

2.2 Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 2.1 powinno być łącznie:

a) wynikiem osobistej twórczości Uczestnika

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;

c) nie może zawierać jakichkolwiek treści reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek podmiotów/produktów/usług oferowanych zarówno przez Uczestnika jak i innego podmioty;

d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

2.3 Warunkiem udziału w konkursie jest dodanie pod postem w komentarzu treści spełniającej warunek wskazany w poście konkursowym oraz w Regulaminie.

2.4 Z chwilą przesłania Odpowiedzi Organizatorowi na oficjalny profil facebookowy Organizatora facebook.pl, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na czas nieoznaczony, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, w pełni przenaszalnej, z prawem udzielania sublicencji, na korzystanie z Odpowiedzi na następujących polach eksploatacji: firmowa strona internetowa www.agroplast.pl, firmowe media społecznościowe – facebook, YouTube.

2.5 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 4 Regulaminu poniżej.

2.6 Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w niniejszym regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia do Konkursu.

3. Miejsce i czas konkursu

3.1 Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem: www.facebook.com/agroplasteurope.

3.2  Konkurs trwa od dnia 15.05.2024 roku do dnia 18.05.2024 roku do godz. 24.00.

4. Zasady przyznawania nagród:

4.1  Nagrodą w Konkursie jest: bon podarunkowy o wartości 300 zł na zakupy w sklepie internetowym agroplast.pl ważny do dnia 31.12.2024 roku oraz zestaw firmowych gadżetów o wartości 95,14 brutto [dalej: Nagroda].

4.2 Nagroda, o której mowa w pkt. 4.1.1 zostanie powiększona o kwotę w wysokości 11,11% wartości Nagrody [dalej: Nagroda Pieniężna]. Nagroda Pieniężna nie zostanie wydana, lecz przekazana na poczet pokrycia podatku od Nagrody o wartości 10% sumy wartości Nagrody oraz Nagrody pieniężnej zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.3 Organizator dokona wyboru Uczestnika – Zwycięzcy według własnego uznania, uwzględniając najciekawsze pod względem oryginalności, unikatowości i kreatywności przesłanego materiału konkursowego

4.4 Fundatorem nagrody jest Organizator.

4.5 Odpowiedzialność za zapłatę niezbędnych podatków od nagrody spoczywa na Organizatorze, zgodnie z pkt. 4.2.1 Regulaminu.

4.5 Organizator konkursu wybierze najlepiej opracowane Zadanie Konkursowe i opublikuje zwycięzców Konkursu na swoim fanpage na portalu: facebook.com/agroplasteurope w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu. Publikacja wyników nastąpi w ramach postów konkursowych.

4.7 Nagrody zostaną wysłane do Uczestników - zwycięzców na wskazany przez nich w wiadomości prywatnej (do Organizatora) adres e-mail, do 8 dni kalendarzowych od zgłoszenia się Uczestnika - zwycięzcy. Do wysłania nagród konieczne będzie podanie przez laureata adresu mailowego.

4.8 Jeżeli Uczestnik - zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody poprzez wiadomość prywatną (do Organizatora) w ciągu 5 dni od ogłoszenia zwycięzców, to nagroda przepada.

4.9 Uczestnikowi - Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

5. Postępowanie reklamacyjne:

5.1 Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu/Zadania Konkursowego. Decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po tym dniu nie będą rozpatrywane.

5.2 Reklamacja może być złożona wyłącznie na piśmie. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.3 Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

5.4 Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do Organizatora.

6. Przetwarzanie danych osobowych:

6.1. Zgodnie z 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informuję, iż:
6.2 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Łopąg prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGROPLAST Marcin Łopąg z siedzibą w Sawinie (22-107 Sawin) pod adresem: ul. Lubelska 24, NIP: 5632109679, REGON: 060083427, e-mail: firma@agroplast.pl, telefon: 48 82 567 39 51 (dalej: Organizator).

6.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, obsługi Konta w Sklepie internetowym); podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania ze Sklepu internetowego jako zalogowany użytkownik Pan / Pani podali nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko jeśli Pani / Pan posiadacie Konto w Sklepie internetowym;

b) w celu realizacji zawartej lub mających być zawartych umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego; podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń; podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji
o współpracy (w tym. m.in. o historii zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

d) w celach analitycznych lub statystycznych; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania;

6.4 Pani/Pana dane będą przekazywane innym odbiorcom w związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Organizatora, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług
i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni.

6.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Pani/Pana dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.6.

6.6 Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

6.7 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6.8 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji zawartej umowy.

6.9 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co będzie odbywało się w celu kierowania treści marketingowych na podany adres e – mail (poprzez tzw. newslettera), przy czym Organizator nie będzie poddawać Pani/Pana danych osobowych profilowaniu.

7. Postanowienia końcowe:

7.1  Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2024 i obowiązuje do dnia 15.05.2024

7.2 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl