Regulamin programu lojalnościowego

 

 

 

 

 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO AGROPLAST

 § 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym (dalej jako ,,Program”/,,Program Lojalnościowy”), organizowanym przez Marcina Łopąga prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AGROPLAST Marcin Łopąg, pod adresem: 22 – 107 Sawin, ul. Lubelska 24, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego numer NIP: 5632109679 oraz numer REGON: 060083427, e – mail: firma@agroplast.pl tel.: +48 82 567 39 51 (dalej jako ,,Organizator”).

2. Program jest prowadzony na terytorium Polski.

3. Program trwa od dnia 13 września 2023 roku do czasu jego odwołania.

4. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.

5. Program umożliwia jego Uczestnikom otrzymywanie punktów lojalnościowych za zakupy dokonywane u Organizatora. Punkty w ten sposób gromadzone w Programie mogą być przez Uczestników wymieniane na produkt/y i usługi oferowane przez Organizatora (dalej jako: ,,Produkt”) zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Regulamin jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony w witrynie internetowej agroplast.pl
w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, a w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 § 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Uczestniku – należy przez to rozumieć użytkownika Serwisu, który przystąpił do Programu Lojalnościowego i uczestniczy w nim, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • Punktach Lojalnościowych – należy przez to rozumieć punkty otrzymywane przez Uczestnika
  w ramach Programu Lojalnościowego;
 • Produkt – pojedynczy towar lub usługa, którą Uczestnik może nabyć w ramach Programu Lojalnościowego, spośród towarów i usług oferowanych przez Organizatora, w zamian za punkty Lojalnościowe, których sposób i zasady przyznawania określa § 4 Regulaminu;
 • Konto Klienta/Konto – należy przez to rozumieć konto Uczestnika w Serwisie internetowym;
 • Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.

 § 3

1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być podmiot, który spełnił łącznie następujące warunki:

 • jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 z późn. zm.) lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne nie będącą przedsiębiorcą w myśl przepisów w/w ustawy;
 • ma siedzibę / adres prowadzenia działalności lub siedzibę gospodarstwa rolnego na terytorium Polski;
 • założył Konto Klienta w serwisie internetowym agroplast.pl.

2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Safari;

3. Zbieranie Punktów Lojalnościowych, które można wymienić na Produkt wymaga założenia i posiadania Konta w Serwisie oraz przystąpienia do Programu, czego Uczestnik dokonuje wybierając odpowiedni przycisk po zalogowaniu się do Konta, zapoznając się również z Regulaminem. W tym momencie zawarta zostaje Umowa uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

4. Uczestnik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie Lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym składając oświadczenie  na piśmie na adres siedziby Organizatora lub w formie wiadomości e-mail na adres e-mail: firma@agroplast.pl

5. Z ważnych powodów, Organizator może wypowiedzieć umowę Uczestnikowi z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się
w szczególności naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa w związku z Programem. Wypowiedzenie przez Organizatora wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia.

6. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty prawa uzyskania Produktu. Uczestnik, który zamierza wypowiedzieć umowę, powinien w miarę możliwości uprzednio zamienić naliczone mu Punkty Lojalnościowe na Produkt – o ile jest do niego uprawniony. Jeżeli Uczestnik wypowie umowę bez uprzedniej wymiany Punktów Lojalnościowych lub jeżeli Uczestnik wypowie umowę i po wymienieniu Punktów Lojalnościowych na koncie Uczestnika pozostaną niewykorzystane Punkty zostaną one skasowane bez możliwości ich przywrócenia i wypłaty ich równowartości w gotówce.

7. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Programie – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – Uczestnika, który prowadzi  działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad  funkcjonowania Programu.

8. Organizator może zakończyć

 1. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty prawa uzyskania Produktu. Uczestnik, który zamierza wypowiedzieć umowę, powinien w miarę możliwości uprzednio zamienić naliczone mu Punkty Lojalnościowe na Produkt – o ile jest do niego uprawniony. Jeżeli Uczestnik wypowie umowę bez uprzedniej wymiany Punktów Lojalnościowych lub jeżeli Uczestnik wypowie umowę
  i po wymienieniu Punktów Lojalnościowych na koncie Uczestnika pozostaną niewykorzystane Punkty zostaną one skasowane bez możliwości ich przywrócenia i wypłaty ich równowartości w gotówce.

prowadzenie programu lojalnościowego. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż z 30-dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie Uczestnicy mogą dokonać wymiany Punktów Lojalnościowych na Produkt.

9. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w jednym czasie.

10. Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim.

11. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystania z Konta i Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • korzystania z Programu i Konta w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  § 4

1. Organizator przyznaje Uczestnikom określoną liczbę Punktów Lojalnościowych za dokonywane przez nich w Serwisie zakupy zgodnie z zasadą, iż za każde wydane na zakup towarów 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) netto Uczestnik otrzymuje 1 (słownie: jeden) Punkt Lojalnościowy o wartości 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) netto.

2. Punkty Lojalnościowe nie będą naliczane od równowartości wskazanych kosztów dostawy.

3. W każdym przypadku Organizator naliczy Punkty Lojalnościowe po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności za zamówione towary i usługi.

4. Punkty Lojalnościowe zostaną naliczone w ciągu maksymalnie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zrealizowania zakupu.

5. Uczestnikowi przysługuje reklamacja za źle naliczone lub nienaliczone Punkty Lojalnościowe zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu.

6. Punkty Lojalnościowe nie podlegają wymianie na pieniądze.

7. Punkty Lojalnościowe nie są pieniądzem elektronicznym.

8. Punkty Lojalnościowe uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie jako przyznane.

9. Punkty Lojalnościowe są przyporządkowane do danego Uczestnika przez ich przypisanie do jego Konta. Nie ma możliwości ich przenoszenia pomiędzy Kontami.

10. Punkty Lojalnościowe są ważne przez okres trwania niniejszego Programu Lojalnościowego, od dnia ich przyznania, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu.

11. Punkty Lojalnościowe po upływie terminu ich ważności nie mogą być wymieniane na Produkt i są kasowane.

12. Jeżeli nie dojdzie do pełnego wykonania zakupu, za który zgodnie z informacją w Serwisie miały zostać przyznane Punkty Lojalnościowe – przykładowo w przypadku, gdy Punkty Lojalnościowe zostały przyznane za złożenie Zamówienia, które zostało anulowane i / lub towary zostały zwrócone Punkty Lojalnościowe nie zostaną przyznane lub zostaną anulowane.

  § 5

1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu Uczestnik, który zgromadził na swoim Koncie Klienta określoną liczbę Punktów Lojalnościowych może dokonać ich wymiany poprzez odebranie Produktu, tj. towarów / usług oferowanych przez Organizatora.

2. Odbiór Produktu jest możliwy przy dokonywaniu kolejnych zakupów, z tym zastrzeżeniem, że końcowa wartość ceny do zapłaty (po wykorzystaniu Punktów Lojalnościowych) za dany Produkt nie może być niższa niż 1 gr (słownie: jeden grosz) netto.

3. W przypadku gdy po dokonaniu kolejnych zakupów zgodnie z ust. 2 oraz następnych na Koncie Uczestnika pozostaną niewykorzystane Punkty Lojalnościowe, Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do żądania wymiany Punktów Lojalnościowych na pieniądze. Pozostałe po kolejnych zakupach Punkty Lojalnościowe pozostaną aktywne do chwili określonej w § 4 ust. 10-11 Regulaminu.

4. Koszty dostawy towarów zakupionych przez Użytkownika przy wykorzystaniu Punktów Lojalnościowych ponosi Organizator w sytuacji gdy po odliczeniu wartości wykorzystanych Punktów Lojalnościowych cena pozostała do zapłaty za towary nie jest niższa niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) netto. W przeciwnym wypadku Użytkownik pokrywa koszty dostawy
w wysokości 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych) netto.

5. Informacja o liczbie Punktów Lojalnościowych uprawniających do otrzymania Produktu wskazana jest każdorazowo w Serwisie.

6. Uczestnik dokonuje wymiany składając Zamówienie, po zalogowaniu się do swojego Konta Klienta i kierując się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie i zgodnie z jego regulaminem. Uczestnik może odebrać Produkt jedynie składając Zamówienie bezpośrednio w Serwisie i po zalogowaniu się do Konta. Nie ma możliwości wymiany Punktów Lojalnościowych w ramach Zamówienie składanego e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób udostępniany przez Organizatora.

7. Uczestnik dokonując wymiany samodzielnie określa w szczególności ile Produktów chce odebrać w danym Zamówieniu z puli posiadanych przez niego Punktów Lojalnościowych. W takim przypadku wartość jego Zamówienia jest obniżana o wartość Punktów Lojalnościowych.

8. Uczestnik może wymienić Punkty Lojalnościowe wyłącznie na Produkt o wartości nie większej niż
w równej do posiadanych przez niego wartości Punktów Lojalnościowych.

9. Przyznane Produkty podlegają standardowym zasadom realizacji, w tym dostawy czy reklamacji.

  § 6

1. Reklamacje dotyczące Programu Lojalnościowego można zgłaszać do Organizatora na piśmie na adres: 22 – 107 Sawin, ul. Lubelska lub w formie wiadomości e-mail na adres: firma@agroplast.pl

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres podmiotu składającego reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania.

4. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o rozpatrzeniu reklamacji we wskazanym wyżej terminie w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

  § 7

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Łopąg prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGROPLAST Marcin Łopąg z siedzibą w Sawinie (22-107 Sawin) pod adresem: ul. Lubelska 24, NIP: 5632109679, REGON: 060083427, e-mail: firma@agroplast.pl, telefon: 48 82 567 39 51 (dalej: Firma).

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, obsługi Konta w Sklepie internetowym); podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania ze Sklepu internetowego jako zalogowany użytkownik Pan / Pani podali nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko jeśli Pani / Pan posiadacie Konto w Sklepie internetowym;
 • w celu realizacji zawartej lub mających być zawartych umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego; podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń; podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji
  o współpracy (w tym. m.in. o historii zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
 • w celach analitycznych lub statystycznych; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowaniu;

3. Pani/Pana dane będą przekazywane innym odbiorcom w związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Firmy, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług
i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Pani/Pana dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji zawartej umowy.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co będzie odbywało się w celu kierowania treści marketingowych na podany adres e – mail (poprzez tzw. newslettera), przy czym Firma nie będzie poddawać Pani/Pana danych osobowych profilowaniu.

Piliki do pobrania: 

Regulamin programu lojalnościowego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl