Zapytanie ofertowe - wtryskarka do ceramiki

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Nazwa Zamawiającego 

AGROPLAST Marcin Łopąg

ul. Lubelska 24, 22-107 Sawin

NIP: 5632109679

2.      Informacje ogólne 

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie Agroplast Marcin Łopąg” w ramach Osi priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

3.    Przedmiot zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Wtryskarka do ceramiki – 1 szt.

 

Minimalne parametry techniczne:

 • Wtryskarka elektryczna bez elementów hydraulicznych
 • Płyty mocujące z otworem centrującym w wykonaniu standardowym wg EUROMAP - średnica centrująca 125 mm
 • 4 strefy sterowania grzanymi kanałami formy
 • Zabudowana jednostka wtryskowa
 • Zakres temperatury pracy układu plastyfikującego do 350 °C
 • Ślimak o średnicy 18mm wykonany z materiału odpornego na ścieranie CPM 9V lub HIP, wraz z zaworem zwrotnym
 • Wychylny agregat wtryskowy
 • Minimalna siła zwarcia: 50t
 • System samouczący się
 • Zabezpieczenie formy w czasie zamykania
 • Zawór magnetyczny powietrza 2-drogowy / 2-położeniowy, przyłącze 1/4R
 • Zabudowana jednostka wtryskowa
 • Wychylny agregat wtryskowy
 • Kontrola wtrysku
 • Bimetaliczny cylinder wtryskowy
 • Wzmocnienie wolframowo-węglowe
 • Ślimak ze stali PM o średnicy 15mm, hartowany na wskroś, odporny na korozję

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV:  42994000-0 Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych

 

4.    Miejsce i termin realizacji zamówienia 

 1. Miejsce realizacji zamówienia –  ul. Lubelska 24, 22-107 Sawin
 2. Termin realizacji zamówienia – do 4 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą 
 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. Nowy termin będzie ustalany w uzgodnieniu z wybranym Wykonawcą
 4. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 5. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 
 6. Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z oferentem 
 7. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z  20.5.2003, s. 36).
 8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

5.    Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Dokumenty do pobrania

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl