Zapytanie ofertowe - projekt szablonu katalogu i stoiska targowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

z dnia 13.12.2017r.

 

 

I. Nazwa Zamawiającego

 

Agroplast Marcin Łopąg

ul. Lubelska 24,

22-107 Sawin

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego

III. Przedmiot zamówienia

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

 1. Projekt szablonu katalogu – Hiszpania
 2. Tłumaczenie treści do katalogu – hiszpański – Hiszpania


Specyfikacja:

Format stron: A4

Minimalna Liczba stron: 50 + 4 (okładka)

Minimalna liczba prezentowanych produktów z asortymentu Agroplast: około 250

Przygotowanie treści do katalogu wraz z tłumaczeniem treści na język hiszpański

Tłumaczenie na język hiszpański obejmuje cały katalog - 54 strony.

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

22462000-6 – Materiały reklamowe

79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

79530000-8 – Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

 

 1. Projekt stoiska targowego – Hiszpania


Specyfikacja:

Rozmiar stoiska: 6x4 m2

Minimalna wysokość ściany: 3,5m

Ściana długa (6m) projektowana z dwóch stron (wewnętrznej i zewnętrznej)

Ściana krótka (2m) projektowana jednostronnie

Minimalna powierzchnia zaplecza: 2m2 (Zaplecze znajdować się będzie w obrębie powierzchni stoiska)

Ilość lad wystawienniczych: 2 (1 x język hiszpański, 1x język angielski)

 

Ilość kategorii produktowych do zaprezentowania na ścianach: min. 4

 

 

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

39154100-7 Szafki wystawowe

 

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

1. Okres realizacji zamówienia: do 31.01.2018

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)    posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

c)     pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,

d)    pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.

VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)

Liczba punktów  w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

 

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,

                     --------------------------------------------------------------                   x 100

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

 1. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć     umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

VIII.  Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:  .

a)     Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 1. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2017r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w siedzibie firmy ul. Lubelska 24, 22-107 Sawin.
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Sławomir Mazurek, tel: 791 540 492, email: firma@agroplast.eu
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

X. Warunki zmiany umowy

 1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

a)     zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych

b)    zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT);

c)     przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy

d)    uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia

2. Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy.

 1.  Wykaz załączników

 

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

 ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl