Zapytanie ofertowe - zakup usług prawnych

1

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 26.06.2018r.

1. Nazwa Zamawiającego

Agroplast Marcin Łopąg

Adres: ul. Lubelska 24,

22-107 Sawin

NIP: 5632109679

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska

Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo Zamówień Publicznych

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do

składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W

przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w

stosunku do Zamawiającego

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług prawnych polegających na opracowaniu dokumentacji,

w obrębie wymogów legislacyjnych na rynku niemieckim i hiszpańskim, z uwzględnieniem

pozostałych regulacji Unii Europejskiej. Zadanie do obejmuje przeprowadzenie analizy stanu

prawnego branży rolniczej w Niemczech i Hiszpanii oraz opracowanie dwujęzycznych wzorów umów

handlowych z partnerami i dostawcami oraz kontraktów sprzedażowych z potencjalnymi odbiorcami.

Zakres usług/Specyfikacja:

1. Analiza stanu prawnego w branży rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem

opryskiwaczy polowych – Niemcy

Zakres prac:

Rozpylacze podlegają ścisłej parametryzacji i regulacji na rynku niemieckim, dlatego wskazane jest

również przeprowadzenie szczegółowej analizy stanu prawnego w zakresie obowiązujących regulacji

wewnętrznych rynku, warunków handlowych, norm oprysku, badań okresowych opryskiwaczy.

Szacowany czas realizacji: 50 osobogodzin

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79000000-4 - Usługi biznesowe:

prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

2. Opracowanie wzorów umów handlowych - Niemcy

2

W celu zapewnienia skutecznego wejścia na rynek niemiecki wskazana jest realizacja kluczowych

zadań w zakresie budowy kanałów dystrybucji i obsługi otoczenia formalno-prawnego

umożliwiającego wejście na nowy rynek zagraniczny.

Zadanie to obejmuje:

- analizę i ustalanie kluczowych warunków współpracy,

- analizę prawną dokumentów handlowych,

- określenie zasad i warunków współpracy,

- przygotowanie wzorów umów handlowych.

Szacowany czas realizacji: 30 osobogodzin

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79000000-4 - Usługi biznesowe:

prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

3. Opracowanie wzorów kontraktów sprzedażowych – Niemcy

W celu zapewnienia skutecznego wejścia na rynek niemiecki wskazana jest realizacja kluczowych

zadań w zakresie budowy kanałów dystrybucji i obsługi otoczenia formalno-prawnego

umożliwiającego wejście na nowy rynek zagraniczny.

Zadanie to obejmuje:

- analizę i ustalanie kluczowych warunków współpracy,

- analizę prawną dokumentów handlowych,

- określenie zasad i warunków współpracy,

- przygotowanie wzorów kontraktów sprzedażowych.

Opracowanie kontraktów sprzedażowych jest niezbędne w celu prowadzenia kontaktów

biznesowych z odbiorcami.

Szacowany czas realizacji: 30 osobogodzin

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79000000-4 - Usługi biznesowe:

prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

4. Tłumaczenie umów handlowych i kontraktów sprzedażowych – Niemcy

Przygotowanie tłumaczenia wzorów kontraktów sprzedażowych i wzorów umów handlowych na

język niemiecki. Wydatek „Tłumaczenie umów handlowych i kontraktów sprzedażowych - Niemcy”

jest związany bezpośrednio w wydatkami „Opracowanie wzorów umów handlowych - Niemcy” i

„Opracowanie wzorów kontraktów sprzedażowych – Niemcy”.

Szacowany czas realizacji: 30 osobogodzin

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79530000-8 – Usługi w zakresie

tłumaczeń pisemnych

5. Analiza stanu prawnego w branży rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem

opryskiwaczy polowych – Hiszpania

3

Zakres prac:

Rozpylacze podlegają ścisłej parametryzacji i regulacji na rynku hiszpańskim, dlatego wskazane jest

również przeprowadzenie szczegółowej analizy stanu prawnego w zakresie obowiązujących regulacji

wewnętrznych rynku, niezbędnych certyfikatów, warunków handlowych, norm oprysku, badań

okresowych opryskiwaczy.

Szacowany czas realizacji: 50 osobogodzin

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79000000-4 - Usługi biznesowe:

prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

6. Opracowanie wzorów umów handlowych - Hiszpania

W celu zapewnienia skutecznego wejścia na rynek hiszpański wskazana jest realizacja kluczowych

zadań w zakresie budowy kanałów dystrybucji i obsługi otoczenia formalno-prawnego

umożliwiającego wejście na nowy rynek zagraniczny.

Zadanie to obejmuje:

- analizę i ustalanie kluczowych warunków współpracy,

- analizę prawną dokumentów handlowych,

- określenie zasad i warunków współpracy,

- przygotowanie wzorów umów handlowych.

Szacowany czas realizacji: 30 osobogodzin

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79000000-4 - Usługi biznesowe:

prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

7. Opracowanie wzorów kontraktów sprzedażowych – Hiszpania

W celu zapewnienia skutecznego wejścia na rynek hiszpański wskazana jest realizacja kluczowych

zadań w zakresie budowy kanałów dystrybucji i obsługi otoczenia formalno-prawnego

umożliwiającego wejście na nowy rynek zagraniczny.

Zadanie to obejmuje:

- analizę i ustalanie kluczowych warunków współpracy,

- analizę prawną dokumentów handlowych,

- określenie zasad i warunków współpracy,

- przygotowanie wzorów kontraktów sprzedażowych.

Szacowany czas realizacji: 30 osobogodzin

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79000000-4 - Usługi biznesowe:

prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

8. Tłumaczenie umów handlowych i kontraktów sprzedażowych – Hiszpania

4

Przygotowanie tłumaczenia wzorów kontraktów sprzedażowych i wzorów umów handlowych na

język hiszpański. Wydatek „Tłumaczenie umów handlowych i kontraktów sprzedażowych -

Hiszpania” jest związany bezpośrednio w wydatkami „Opracowanie wzorów umów handlowych -

Hiszpania” i „Opracowanie wzorów kontraktów sprzedażowych – Hiszpania”.

Szacowany czas realizacji: 20 osobogodzin

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79530000-8 – Usługi w zakresie

tłumaczeń pisemnych

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego

produktu, normy jakościowe, nazwy własne, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to

traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne

są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w

opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy

przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne,

eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części

przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

4. Termin realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia maksymalnie do 30.09.2018

2. Planowany harmonogram realizacji zamówienia:

3. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz

harmonogramu realizacji zamówienia w uzgodnieniu z wybranym wykonawcą. Nowe terminy będą

ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,

polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji

c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości, co

do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku

małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według

wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w

niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie

skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych

5

lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony

z udziału w postępowaniu.

6.Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z

formularzem ofertowym.

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania

niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym

i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi

przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za

realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez

Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów

1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,

-------------------------------------------------------------- x 100

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady

zaokrąglania.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom

zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako

najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może

zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta

uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone

zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców,

którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert

dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż

zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

8. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do

niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając

nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Do Formularza

ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: .

a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a

Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

6

2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są

przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do

składania ofert.

9. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w

terminie do dnia 05.07.2018r.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy ul.

Lubelska 24, 22-107 Sawin lub elektronicznie na adres e-mail: firma@agroplast.eu

4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Sławomir Mazurek, tel: 791 540 492, email:

firma@agroplast.eu

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert

10. Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy

z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne

Horyzontalne), a także:

1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i

umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków

unijnych;

b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej

Programem Operacyjnym;

c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku

wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na

etapie prowadzenia postępowania ofertowego

1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza

kontrolą stron umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia

nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji

umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

b) w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan

klęski żywiołowej itp.)

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy

w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego,

uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji

umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

7

c) w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie

odpowiada Wykonawca;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy

w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających

wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu

sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za

którą nie odpowiada Wykonawca.

d) W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia

zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów

zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z

Wykonawcą.

e) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest

niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy

w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których zakup

jest niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy.

f) W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie

dofinansowania do projektu przez Instytucję Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W

takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od

złożenia wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.

g) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji

Instytucji Pośredniczącej

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności

wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji

umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu

do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

h) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w

szczególności opóźnienia w przekazywaniu niezbędnych informacji i dokumentów, odbiorze,

opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia

realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez

Zamawiającego itp.

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od

Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W takim

przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez

Zamawiającego.

i) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w

przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie z

8

okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili

składania oferty, w szczególności okoliczności wskazanych w pkt. 1.4.

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do

zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w

oparciu o ww. okoliczności

j) Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek

Stron umowy.

1.3. Zmiany dotyczące wynagrodzenia:

a) Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od

towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki

podatku VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak aby

odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień

zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.

b) Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ze realizacja zamówienia na

zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację

przedmiotu zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w

umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.

c) W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez

Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili

zawierania umowy;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których

zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie

umowne ulegnie obniżeniu o wartość wydatków objętych rezygnacją.

1.4. Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:

a) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innej metodologii/

innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

przedmiotu zamówienia;

b) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

1.5. Pozostałe zmiany umowy:

a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy

b) Zmiana miejsca realizacji zamówienia/dostawy

c) Zmiana warunków i terminów płatności

9

d) W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć

w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie

umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

e) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach

pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi

realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,

f) Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być

dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod

rygorem nieważności.

11. Wykaz załączników

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy

Wykonawcą a Zamawiającym.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl