Zapytanie ofertowe - badania akredytowane przez EMA / RFP EMA-accredited tests

ZAPYTANIE OFERTOWE/ REQUEST FOR PROPOSALS

z dnia / dated on: 17.09.2018

I. Dane Zamawiającego / Contracting Authority

AGROPLAST Marcin Łopąg
ul. Lubelska 24, 22-107 Sawin, Polska
NIP: 5632109679

II. Postanowienia ogólne / General Information
1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego

------------

1. This contract-award procedure is in line with the competitiveness principle with regards to the implementation of the project: “The implementation of design strategy to leverage the development of Agroplast Marcin Lopag and launching new product lines onto the market”, under the “Polska Wschodnia” Operational Programme, Priority Axis 1: Entrepreneurial Eastern Poland, Measure 1.2 “Internationalization of Small and Medium Enterprises”.

2. This Contract-Awarding procedure is NOT carried out under the Act of 29 January 2004: Public Procurement Law and the provisions of the foregoing Act DO NOT apply to the herein procedure.

3. The Contracting Authority reserves a right to amend the rules and regulations of the herein Contract Awarding Procedure before its completion date and / or to revoke the Procedure at any time, with no obligation to reason. In case of revoking the herein Contract Awarding Procedure, Suppliers shall not be entitled to any claims towards the Contracting Authority


III. Przedmiot zamówienia / The subject-matter of the contract

Przedmiotem zamówienia jest zakup badań akredytowanych przez EMA, umożliwiających uzyskanie certyfikatu dla rozpylaczy – Hiszpania.

1. Zakup badań akredytowanych przez EMA, umożliwiających ubieganie się o uzyskanie certyfikatu dla rozpylaczy – Hiszpania.

Minimalna specyfikacja:
- badanie wydajności 5 modeli rozpylaczy polowych, zgodnie ze standardami ENTAM
- badanie równomierności rozkładu poprzecznego 5 modeli rozpylaczy polowych, zgodnie ze standardami ENTAM
- badanie dotyczy modeli: 6MS05C2, 6MS03C, 6MS04C, 8MS03C, 8MS11004P2
- badania z akredytacją EMA, umożliwiające ubieganie się o certyfikat ENTAM

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze


The subject-matter of the contract is the purchase of EMA – accredited tests, enabling to apply for the ENTAM certificates.

Minimal requirements:
- flow rate tests of 5 nozzles, in accordance with the ENTAM standards
- cross distribution test of 5 nozzles, in accordance with ENTAM standards
- the test concerns the following nozzles: 6MS05C2, 6MS03C, 6MS04C, 8MS03C, 8MS11004P2

Denotation of the subject matter of the contract according to the Common Procurement Vocabulary (CPV): 73110000-6 Research services


------------

Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wszelkich dokumentów i materiałów znakiem Funduszy Europejskich, barwami Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Unii Europejskiej, zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępnym do pobrania na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych

------------

The Supplier is obliged to mark all the documentation and materials with the European Funds symbol, The Republic of Poland’s national colors, the European Union symbol, according to the “Applicant’s and Beneficiary’s guidance on cohesion politics programs 2014-2020 in relation to information and promotion”, available on the following website: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Any names of specific products or manufacturers in the description of the subject-matter of the contract, quality standards, patents, trademarks, types, standards are only indicative. Products equivalent in terms of design, materials, functionality and quality are acceptable in each case. If the description of the subject matter of the contract mentions any trademark, patent or place of origin, these trademarks, patents and places of origin are to be understood as defining technical, quality, operational and functional parameters, which means that the Contracting Authority shall accept tenders for the relevant part of the subject matter of the contract with equivalent technical, operating and functional parameters.

------------

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

------------
The obligation to prove the equivalency remains upon the Supplier, who – in case of offering equivalent solutions – shall attach technical specification, catalogue sheets, user manuals or other documentation, containing technical data for the equivalent elements. In case of doubt with regards to the equivalency of given elements, the Contractor shall call upon the Supplier to submit additional explanations or documentation.

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia/ Place of delivery and time limit
1. Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni
2. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Lubelska 24, 22-107 Sawin, Polska
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

1. Time limit: 12 weeks
2. Place of delivery – ul. Lubelska 24, 22-107 Sawin, Poland
3. The Contracting Authority reserves the right to amend the delivery date. The delivery date must be agreed upon by both parties.

V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia / Conditions for participation and exclusion
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

1. Suppliers personally- or equity-related to the Contracting Authority shall be excluded from the contract-award procedure. Equity or personal relations mean mutual relations between the Contracting Authority or anyone authorised by the Contracting Authority to assume obligations on its behalf, or anyone acting on behalf of the Contracting Authority in relation to the preparation and handling of the contract-award procedure, and the Supplier, involving in particular:
a) participation as a partner in a civil-law partnership or personal partnership;
b) ownership of shares of at least 5% of stock;
c) being a member of a supervisory or management board, an authorised signatory [prokurent], or legal representative;
d) being in legal or factual relation which may give justified doubts in case of fairness of choosing Supplier, in particular being married to, or cohabitating with, or being in lineal consanguinity or affinity, second degree of collateral consanguinity or affinity with, or being in an adoptive, custodial or guardianship relationship.

Supplier is obliged to enclose a statement on the absence of the above-mentioned relationships. This declaration is an integral part of the tender form (Appendix 2)

VI.Opis sposobu obliczenia ceny oferty /Tender assessment method
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN lub w EUR. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku wyrażenia ceny w innej walucie niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania
4. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
5. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

------------
1. Supplier is obliged to indicate the price for performing the subject-matter of the contract, in line with the tender form.
2. The tender should indicate the gross price, expressed in PLN or EUR. The price must cover all the requirements stipulated in the request for proposals. It must also comprise all the costs arising from the accurate and timely performance of the subject-matter of the contract, and from any conditions and requirements imposed by the Contracting Authority to be incurred in connection with the subject-matter of the contract.
3. Any prices given in another currency shall be converted into PLN, for the tender evaluation purpose, according to the average rate of exchange binding on the date of publishing the request for proposals.
4. Only one price may be quoted for the subject-matter of the contract, i.e. no price variants are allowed. Any rebates and discounts should be considered while determining the price. Therefore, the price quoted for the subject-matter of the contract should be the final price, not requiring the Contracting Authority to make any conversions or take any other measures to determine the actual price.
5. The Tender price is a gross price for the
6. The Contracting Authority does not allow variant offers.

VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów / Description of criteria that the Contractor will be guided when choosing the tender along with the meaning of these criteria
1. Kryteria oceny ofert:

a) Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

 


2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

1. Tender selection criteria:
a) Gross price in PLN - point weight 100 points (100%)

The number of points in the "Gross price" criterion will be calculated based on the following formula:

the lowest gross price in PLN
-------------------------------------------------------------- x 100
the assessed gross price in PLN

2. The final tender evaluation shall take into account the number of points given under criteria 1. The number of points shall be rounded to two decimal points, based on well-established rounding rules.
3. The Contracting Authority shall award the contract to the Supplier whose tender meets all the requirements stipulated in the request for proposals and is considered the most favourable under the set criteria, i.e. obtains most points.
4. If the Supplier selected refuses to sign the agreement, the Contracting Authority shall be allowed to enter into the agreement with the Supplier who satisfies the requirements stipulated in the request for proposals and whose tender is given the second highest number of points.
5. The Contracting Authority reserves the right to revoke the Request for Proposal procedure, should the funds from the European Union budget be not granted under any circumstances.

VIII. Sposób przygotowania oferty / Tender guidelines
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim lub angielskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

1. The tender must be drawn up using the “Tender Form” constituting Appendix 1 hereto. It should be prepared in the Polish or English language, in legible hand-writing, using an inerasable ink or pen, or typed.
2. Along with the „Tender Form” (Appendix 1), the Supplier is obliged to attach:
a) Statement on the Absence of relationships between the Supplier and the Contracting Authority. This declaration (Appendix 2) is an integral part of the Tender Form.
b) Statement from the Supplier’s regarding the fulfillment of informational obligations provided in article 13 or article 14 of the RODO legal act. This declaration (Appendix 3) ia an integral part of the Tender Form.
3. Placing the Tender does not create any obligations towards the parties. Offers are prepared at the expense of Contractors. Each Contractor may submit only one Tender.
4. The Supplier shall be bound by the submitted Tender for the period of 30 days from the day following the last day of the deadline for submission of offers.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 24.09.2018
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy AGROPLAST Marcin Łopąg, ul. Lubelska 24, 22-107 Sawin, Polska lub elektronicznie na adres e-mail: zapytania@agroplast.pl
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Sławomir Mazurek tel: +48 791 540 492, email: zapytania@agroplast.pl
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
------------

1. Tenders conforming to the appended form, and to this request for proposals, should be submitted by end of the day on 17th of September 2018
2. Tenders submitted past the above date shall not be taken into consideration.
3. The Tender must be submitted either in person or via post at the company’s registered office: AGROPLAST Marcin Łopąg, ul. Lubelska 24, 22-107 Sawin, Poland or via email: zapytania@agroplast.pl
4. The point of contact with the Contracting Authority: Sławomir Mazurek, tel: +48 791 540 492
5. In the course of assessment, the Contracting Authority may request additional explanation from the Suppliers with regards to the submitted Tenders.

X. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy / Acceptable substantial changes to the contract
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:

1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego

1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

b) w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

c) w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.

d) W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Wykonawcą.

e) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których zakup jest niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy.

f) W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie dofinansowania do projektu przez Instytucję Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.

g) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej
Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

h) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przygotowaniu miejsca dostawy, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego itp.
Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego.

i) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia, powstałych w wyniku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych w budynkach gdzie przedmiot zamówienia ma być dostarczony.
W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony lub skrócony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności

j) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w szczególności okoliczności wskazanych w pkt. 1.4.
W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności

k) Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy.

1.3. Zmiany dotyczące wynagrodzenia:

a) Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia;
Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.

b) Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ze realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy;
Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.

c) W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;
Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość wydatków objętych rezygnacją.

1.4. Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie;
b) pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
e) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
f) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;

1.5. Pozostałe zmiany umowy:
a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
b) Zmiana miejsca realizacji zamówienia/dostawy
c) Zmiana warunków i terminów płatności
d) W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
e) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
f) Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

-------

1. The Contracting Authority allows the possibility of introducing substantial changes to the provisions of the contract between the Contracting Authority and the chosen contractor (hereafter referred to as "the Supplier") regarding the content of the offer, based on which the Supplier has been selected. This is particularly relevant in situations specified in the Guidelines on the eligibility of expenditure under the European Regional Development Fund, European Social Fund and the Cohesion Fund for the period 2014-2020 (Horizontal Guidelines). The Contracting Authority also allows the introduction of:

1.1. Contractual changes resulting in particular from:

a) amendments to ordinances, regulations and other documents, including program documents and co- financing agreement related to the execution of projects co-financed from EU funds;

b) decisions made by public institutions, including the Intermediate Body or the Managing Authority of the Operational Program;

c) external reasons beyond the control of the Contracting Authority and/or the Supplier;

d) justified changes concerning the implementation the subject of the contract, in the case of the occurrence of circumstances unforeseen by the Contracting Authority and/or the Supplier could not have foreseen at the stage of the tender procedure.

1.2. Changes regarding the timeframe for the completion of the order:

a. in the case of force majeure, i.e. an unpredictable event that is beyond the control of the Contracting Parties;
Change of the date specified in the contract may take place in a situation of force majeure, i.e. an unpredictable event that is beyond the control of the Parties to the contract. In this case, the deadline for the contract shall be extended by the time of the unpredictable event.

b. in the event of an emergency (e.g. a state of emergency, martial law, state of natural disaster, etc.);
Change of the date specified in the contract may take place when the performance of the contract within the time limit is impossible due to the occurrence of a state of emergency during the contract, which makes it impossible to meet the deadline for the contract. In this case, the deadline for the contract will be extended by the duration of the emergency.

c. in the case of other obstacles preventing the completion of the order, for which the Supplier is not responsible;
A change of the date specified in the contract may take place when the performance of the subject of the contract within the time limit is impossible due to the occurrence of objective obstacles preventing the implementation of the contract, for which the Supplier is not responsible. In the event of such situation, the deadline for the contract shall be extended by the time necessary to eliminate the obstacle for which the Supplier is not responsible.

d. in the case of prolongation of the tender procedure and the supplier selection process;
The change of the date specified in the contract may take place when the procedure of awarding the contract is extended beyond the originally planned time as a result of changing the query entries, extending the deadline for submitting offers and prolonging the deadline for signing the contract with the Supplier.

e. in the case of necessity) to perform additional orders, the performance of which is necessary for the execution of the subject of the contract;
A change of the date specified in the contract may take place when the execution of the subject of the contract within the time limit is impossible due to the necessity to perform additional orders which are necessary for the execution the subject of the contract.

f. in the case of delays in the payment of the financing;
A change of the date specified in the contract may take place in the case of delays in the payment of the financing of the project by the Intermediate Body and/or Bank Gospodarstwa Krajowego (National Economy Bank, Poland). In this case, the time limit for the execution of the contract may be extended by a period of time corresponding to the one between the financing application submission and the moment when the financing has been received by the Contracting Authority.

g. in the case of necessity to introduce changes (to the project) requiring acceptance of the Intermediate Body;
A change of the execution date specified within the contract may take place in the event of the necessity to introduce changes to the financed project. In this case, the deadline for the contract may be extended by a period of time corresponding to the one between the submission of the project modification application and the acceptance of the relevant changes by the Intermediate Body.

h. the Contracting Authority allows the change of the date of execution for reasons beyond the Supplier's control, resulting from the actions of the Contracting Authority, in particular delays in the preparation of the place of delivery, delays in the receipt of the subject of the contract, delays in the Contracting Authority decision making process, delays in timely payments of the financial liabilities by the Contracting Authority, etc.;
A change of the date of execution specified in the contract may take place in a situation (beyond the control of the Supplier) resulting from the actions of the Contracting Authority. In this case, the deadline for the execution of the contract subject matter may be extended by the delay time caused by the Contracting Authority.

i. the Contracting Authority provides for the possibility of changing the contract in terms of deadlines for the completion or receipt of the subject of the contract if it results from interruptions in the completion or receipt of the subject of the order, arising from potential construction works in buildings where the subject of the contract is to be delivered;
In the case of the abovementioned circumstances the deadline will be extended or reduced by the period of time necessary to complete the subject of the contract, which shall be determined by agreement of both Parties to the contract, based on the abovementioned circumstances.

j. the Contracting Authority allows the change of the contract subject execution period in the case of occurrence of reasons different from the abovementioned ones, if it results from objective circumstances that could not have been foreseen at the time of submitting the tender, in particular the circumstances indicated in 1.4.;
In the case of the abovementioned circumstances the deadline shall be extended by the time necessary to complete the subject of the contract, which is to be determined by agreement of both Parties to the contract, based on the abovementioned circumstances.

k. it is acceptable to change the deadline for the completion of the contract on a joint application by the Contracting Parties.

1.3. Changes regarding remuneration:

a) it is possible to change the amount of remuneration in the event of a change in the rate of tax on goods and services or other taxes / charges affecting the cost of the contract;
The value of the remuneration specified in the contract may change if the VAT rate has been changed. In this case, the remuneration shall change accordingly - so that it corresponds to the updated tax rate for the scope covered by the contract, which has not yet been settled on the day of change of the VAT rate.

b) if there is a change in the generally applicable provisions of law to the extent that affects the completion of the subject of the contract, in such a way that the completion of the contract subject under the terms specified in the contract, would result in an excessive loss for the Supplier;
The value of remuneration specified in the contract may change in the event of a change in the generally applicable provisions of law affecting the completion of the contract, in such a way that the completion of the contract subject under the terms specified within the contract would result in an excessive loss for the Supplier.

c) if it is necessary to limit the material scope of the subject of the contract by the Contracting Authority due to factors that this Authority could not have foreseen at the time the contract was concluded;
The value of remuneration specified in the contract may be changed in the case of limiting the material scope of the subject of the contract by the Contracting Authority due to factors that the Contracting Authority could not have foreseen at time of the conclusion of the contract; at the same time the contractual remuneration is to be reduced by the value of expenses subject to resignation.

1.4. Changes regarding the subject of the contract, including technological changes, in particular:

a) the unavailability on the market of materials or devices indicated in the tender; in the case of such unavailability being caused by cessation of manufacture or withdrawal from the market of these materials or devices, in this case materials and devices can be replaced only with materials or devices with parameters not worse than those indicated in the request for a proposal and the tender;

b) the emergence of parts, materials, technologies or devices of a newer generation that allow to save costs of the subject of the order or costs of exploitation of the subject of the order;

c) the emergence of a newer technology of execution of the contract subject that would shorten the time or the cost of the contract subject execution allow to save time of the order or its costs, or in the case of a newer technology which would reduce the operating costs of the contract subject;

d) the necessity of completing the subject of the contract using other technical / technological solutions than those indicated in the tender in the event that the application of the solutions provided would create a risk of failure to execute or improper execution of the contract subject;

e) the need to complete the subject using other technical or material solutions due to changes in the applicable law;

f) changing the type / model / catalogue number of a given commodity if it does not change the subject of the contract.

1.5. Other contract changes:

a) change of data related to administrative and organisational support of the contract;

b) change of the place of execution/delivery;

c) change of the terms and dates of payments;

d) in the case of discrepancy or ambiguity in the contract that cannot be removed in any other way, and the contract change will enable the removal of the discrepancy as well as clarify the content, enabling unequivocal and uniform interpretation of the contract by the Parties;

e) the necessity to introduce changes will be a consequence of changes introduced in contracts between the Contracting Authority and third parties, including institutions supervising the execution of the project as part of which the contract subject is being carried out;

f) change of the Contracting Party in a situation when the Supplier is replaced by another entity.

2. Any changes and additions to the contract concluded with the selected Supplier must be made in the form of written annexes to the contract signed by both Parties, under pain of invalidity.

XI. Przetwarzanie danych osobowych / Personal data processing

Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.
5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
7. Oferent posiada:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
8. W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu
10.W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

-------

1. The Bidder consents to the collection and processing of personal data by the Ordering Party to the extent necessary to implement this bidding process, in accordance with Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to processing personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (hereinafter “GDPR” or “General Data Protection Regulation"). The processing of entrusted personal data will be carried out in compliance with the provisions of the GDPR and the national provisions on the protection of personal data issued in connection with it.
2. The Contracting Party declares that it is the data administrator referred to in this request for proposal.
3. The ordering party will process personal data to the extent and purpose of the bidding process and the fulfillment of the legal obligation pursuant to art. 6 clause. 1 letter. c of GDPR
4. Providing personal data is a condition of participation in this procedure and a statutory requirement to fulfill the obligations arising from the law. Failure to provide personal data prevents the Bidder from participating in the bidding process.
5. The recipient of the data may be, in particular, Intermediate Bodies, Managing Authorities and other state and EU institutions, as well as entities engaged by these institutions in connection with auditing, settlement and control of the EU project, Tax Office, Bank, Law Office, Polish Post, courier companies. In addition, data may be transferred / made available to suppliers and subcontractors, ie IT specialist, accounting office, consultancy and consulting companies - such entities process data only on the basis of a contract and only in accordance with instructions.
6. The bidder has:
• based on Article. 15 GDPR the right of access to personal data concerning the bidder;
• based on Article. 16 GDPR right to rectify the bidder's personal data;
• based on Article. 18 GDPR the right to request the administrator to restrict the processing of personal data, subject to the cases referred to in art. 18 clause 2 GDPR
7. At any time, the Bidder has the right to lodge a complaint to the supervisory body (GDPR or its legal successor - the President of the Office for Personal Data Protection)
8. The processing period includes the period of performing the obligations and the period of limitation of claims resulting from the regulations, as well as the period of storage of the project documentation in accordance with the provisions of the contract for co-financing the project
9. In the case of concluding a contract or order between the Bidder and the Ordering Party, the data provided by the Bidder will be processed for the purpose of executing such a contract or order and settling them

 

12. Wykaz załączników/ List of appendices


1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO


------------
1. Appendix 1 – Tender Form;
2. Appendix 2 - Statement on the Absence of relationships between the Supplier and the Contracting Authority.
3. Appendix 3 - Statement from the Supplier’s regarding the fulfillment of informational obligations provided in article 13 or article 14 of the RODO legal act.
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

………………………………. ………………………………..
Pieczęć Wykonawcy Miejscowość, data

OFERTA
Dane Wykonawcy:
Nazwa……………………………………………
Adres ………………………………………………………………
NIP………………………… REGON …………………………….
Nr KRS ……………………………………………………………
Osoba do kontaktu: ………………………………………………..
Tel./Fax. ……………………………………………………………
Adres e – mail………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2018 przedstawiamy poniższą ofertę cenową:

Opis
Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
Zakup badań akredytowanych przez EMA, umożliwiających ubieganie się o uzyskanie certyfikatu dla rozpylaczy – Hiszpania.

Razem:

Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym.


………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy

 

 


Appendix 1 – Tender Form


………………………………. ………………………………..
Supplier's stamp Place, date


TENDER
Supplier's data:
Name: …………………………………………………………..
Address: …………………………………………………………..
NIP: ………….…………………… REGON: ……………………………
KRS number: …………………………………………………………..
Contact person: …………………………………………………………..
Tel./Fax: …………………………………………………………..
E-mail address: …………………………………………………………..

In response to the request for a proposal of 17/09/2018, we present the following price tender:

Description
Nett value VAT rate Gross value
The purchase of EMA – accredited tests,
enabling to apply for the ENTAM certificates.

Total:


I declare that I have read the terms of the request for a proposal and I do not have any objections to it. I have also obtained all the necessary information and explanations regarding the preparation of the tender.

I declare that I consider myself bound by the tender for a period of 30 calendar days as from the day following the day of the tender submission deadline.

I declare that in the event of the Contracting Authority choosing this tender, I undertake to sign the contract at the time and place indicated by the Contracting Authority.

We declare that the subject of the tender is compliant with the specification set out in the request for a proposal.

……………………………………………
Supplier’s siganture and stamp

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

………………………………. ………………………………..
Pieczęć Wykonawcy Miejscowość i data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2018

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)

oświadczam, że:

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

……………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

 


Appendix 2 – Statement on the Absence of relationships between the Supplier and the Contracting Authority


………………………………. ………………………………..
Supplier's stamp Place, date

STATEMENT

Referring to the request for proposals of 17/09/2018

I, the undersigned
……………………………………………………………………………………………………………………..
(name and surname of the person authorised to represent the Supplier)

acting on behalf of and for
……………………………………………………………………………………………………………………..
(Supplier's data - full name and address of the company)

declare that:

The Supplier is not linked or affiliated with the Contracting Authority neither by way of financial nor personal connections , i.e. there are no capital or personal connections within the meaning of mutual links between the Contracting Authority or persons authorised to incur liabilities on behalf of the Contracting Authority as well as persons performing on behalf of the Contracting Authority activities related to the preparation and conduct of the supplier selection procedure, and the implementation or modification of the contract concluded between the Supplier and the Contracting Authority, consisting in particular of:
a) participating in the company as a partner in a civil law partnership or a partnership;
b) holding the equity or at least 5% of shares of the company;
c) acting as a member of the supervisory or management body, proxy, attorney;
d) remaining in such a legal or factual relationship that may raise reasonable doubt regarding the impartiality during the supplier selection process; such relationship includes in particular: marriage, kinship or affinity in a straight line, collateral kinship or affinity to the second degree or in relation of adoption , custody or guardianship.


……………………………………………….
Supplier’s siganture and stamp

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

 


………………………………. ………………………………..
Pieczęć Wykonawcy Miejscowość i data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2018

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)


Oświadczam, że:

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

 

 


……………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy)Statement from the Supplier’s regarding the fulfillment of informational obligations provided in article 13 or article 14 of the RODO legal act.

 


………………………………. ………………………………..
Supplier’s stamp Place and date

Statement

Referring the request for proposals of 17/09/2018

I, the undersigned
……………………………………………………………………………………………………………………..
(name and surname of the person authorised to represent the Supplier)

acting on behalf of and for
……………………………………………………………………………………………………………………..
(Supplier's data - full name and address of the company)

declare that:

I have fulfilled the informational obligations provided in the article 13 or article 14 of the RODO legal act related to individuals, from whom I obtained personal data directly or indirectly in order to apply for the public contract within the herein procedure.
wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

 

 

……………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami / Request for proposals including attachements

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl