Zapytanie ofertowe - stacja lutownicza

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

z dnia 07.11.2018

                                                                                                                               

1.     Dane Zamawiającego

 

AGROPLAST Marcin Łopąg

 1. Lubelska 24, 22-107 Sawin, Polska

NIP: 5632109679

 

2.   Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu rozwoju firmy Agroplast Marcin Łopąg i wprowadzenia na rynek innowacji produktowych”, w ramachProgramuOperacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” Etap II.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego

 

3.   Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Stacja lutownicza do płytek układów drukowanych (elektronicznych) przepływomierza– 1 szt.

 

Minimalne parametry:     

 

 • Lutownica:
  • Zasilanie: 230 V AC, 50/60 Hz,
  • Głębokość robocza od 220 do 240 mm
  • Promiennik podczerwieni,
  • Moc grzewcza: Całkowita 3600W (górny podgrzewacz 600W, dolny podgrzewacz 3000W),
  • Wymiar górnego podgrzewacza: min. 60mm x 120 mm,
  • Wymiar dolnego podgrzewacza: min. 340mm x 280mm,
  • Wymienne zasłony podgrzewacza górnego,
  • Odległość górnego elementu grzejnego od płyty PCB lub typu równoważnego od 30mm do 80mm,
  • Pięć kanałów pomiaru temperatury z odczytem w czasie rzeczywistym., min.2 szt. termopar typu K lub typu równoważnego na giętkim ramieniu,
  • Chwytak podciśnieniowy do podnoszenia elementów,
  • Minimalna dokładność odczytu temperatury w zakresie + / - 2 ° C,
  • Szybkość osiągania temperatury wygrzewania min. 2,5 °C/sek.,
  • Maksymalny rozmiar elementów lutowanych: min. 120mm x 60 mm,
  • Możliwość współpracy z komputerem PC poprzez USB,
  • Oprogramowanie,
  • Możliwość tworzenia profili lutowniczych z ustawieniem czasów, temperatur grzania,
  • Możliwość zapisu profili do pamięci urządzenia oraz na PC,
  • Uruchamianie profili z komputera oraz stacji,
  • Wyświetlacz LCD,
  • Stolik montażowy X-Y o wymiarach min 750mmx345mm,
  • Uchwyt do małych płyt oraz o nieregularnych kształtach.
 • Ploter frezujący:
  • Minimalne wymiary pola roboczego: 300 x 300 mm
  • Maksymalny skok głowicy: 90mm
  • Minimalna prędkość przejazdów: 5 m/min
  • Rodzaj napędu: silnik krokowy
  • Wrzeciono frezarskie: bezszczotkowe, o mocy minimalnej 700W
  • Maksymalna waga urządzenia: 65kg
  • Maksymalne wymiary urządzenia (długość x szerokość): 800mm x 800mm
 • Oscyloskop cyfrowy:
  • Minimalna ilość kanałów analogowych: 4
  • Minimalna ilość kanałów cyfrowych: 16
  • Minimalna pamięć akwizycji: 10 Mpkt
  • Minimalna częstotliwość odświeżania: 25 tys. przebiegów / minutę
  • Wymagane interfejsy: LAN (LXI), AUX, USB (host & device) USB – GPIB lub równoważne
  • Minimalna wielkość wyświetlacza: 6 cali
  • Minimalna rozdzielczość wyświetlacza: 800x480
  • Waga maksymalna: 4kg
 • Miernik laboratoryjny:
  • Najmniejsza rozdzielczość / rezystancja wewnętrzna, minimum:
   • Napięcie prądu stałego (U DC): 100 µV / 10 mega omów
   • Napięcie prądu zmiennego (U AC): 100 µV / 10 mega omów
   • Natężenie prądu stałego (I DC): 100 nA
   • Natężenie prądu zmiennego (I AC): 100 nA
   • Rezystancja (R): 100 miliomów
   • Częstotliwość.: 1 Hz
   • Test ciągłości: 1 om
   • Test diod: 10 mV
  • Wybór zakresu pomiaru: automatyczny i manualny
  • Zasilanie:230 VAC lub 6 x LR14
 • Miernik laboratoryjny:
  • Wybór zakresu pomiaru: automatyczny i manualny
  • Częstotliwość: 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz
  • Pasmo AC: 100kHz
  • Prąd DC: 400mA /4000mA/40mA/400mA/10A
  • Prąd AC: 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A
  • Napięcie DC: 400mV/4V/40V/400V/1000V
  • Napięcie AC: 4V/40V/400V/1000V
  • Rezystancja: 400 Ohm/4 kOhm/40 kOhm/400 kOhm/4 MOhm/40 MOhm
  • Pojemność: 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF
  • Temperatura pracy: -40oC ~ 1000oC
  • Bezpiecznik: 10A
  • Częstotliwość AC: 100kHz True RMS lub równoważne
  • Test diod
  • Ciągłość obwodu
 • Zasilacz laboratoryjny 5A:
  • Dwa tryby pracy:
   • V. - stałego napięcia wyjściowego 
   • C. - stałego prądu obciążenia
  • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i przeciw przeciążeniowe
  • Zasilacz chłodzony wentylatorem
  • Płynna regulacja napięcia w całym zakresie
  • Płynna regulacja natężenia w całym zakresie
  • Zakres napięć: 0 - 30 V
  • Zakres natężenia prądu: 0 - 5 A
  • Czas reakcji
   • Narastania napięcia: =< 100 ms (Obciążenie znamionowe 10%)
   • Spadku napięcia: =< 100 ms (Obciążenie znamionowe 10%)
  • Regulacja parametrów 
   • Napięcie: =< 0.01% +2 mV
   • Natężenie: =<0.1% +5mA
  • Dokładność nastawy parametrów:
   • Napięcie: 10 mV
   • Natężenie: 1 mA
  • Dokładność ustawień
   • Napięcia: 0.5 % +20 mV
   • Natężenia: 0.5 % +3 mA
  • Zasilacz laboratoryjny 10A:
   • Zakres napięcia: 0-30 V
   • Zakres natężenia: 10 A
   • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i przeciw przeciążeniowe
   • Zasilacz chłodzony wentylatorem
   • Regulacja obciążenia
    • Napięcie: =< 0.01% +2mV
   • Czas reakcji
    • Narastania napięcia: =< 100mS (Obciążenie znamionowe 10%)
    • Spadku napięcia: =< 100mS (Obciążenie znamionowe 10%)
   • Dokładność nastawienia parametrów
    • Napięcia: 10 mV
    • Natężenia: 10 mA

 

 

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42660000-0 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco

 

 

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

 

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych  powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

 

4.   Termin realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia: do 28.12.2018r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

 

5.   Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymido zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególnościpozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2do niniejszego zapytania ofertowego.

 

6.Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert:

 

 1. Cena brutto– waga punktowa 80 pkt. (80%)

 

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

 

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,

                    --------------------------------------------------------------               x 80

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

 

 

 1. Gwarancjaliczona od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez Zamawiającego - waga punktowa - 20 pkt. (20%)

 

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”  będzie przyznawana według poniższego wzoru:

 

Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie *

                      --------------------------------------------------------------                        x 20

Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert *

 

 

* Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 12 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, do wzoru zostanie podstawiony okres 36 miesięcy. Wykonawca powinien w formularzu ofertowym wpisać proponowany okres gwarancji w miesiącach (liczba całkowita).

 

 1. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

 

8.  Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2do zapytania ofertowego.
 4. Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3do zapytania ofertowego.
 5. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

 

9. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 11.2018r
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmyAGROPLAST Marcin Łopąg, ul. Lubelska 24, 22-107 Sawin, Polska lub elektronicznie na adres e-mail: firma@agroplast.eu
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Kamil Muryjas tel: +48 664 989 117, email: firma@agroplast.eu
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

10. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:

 

 • Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
 1. zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 2. decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
 3. przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy
 4. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego

 

 • Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

 

 1. w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

 

 1. w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

 

 1. w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.

 

 1. W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Wykonawcą.

 

 1. w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których zakup jest niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy.

 

 1. W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie dofinansowania do projektu przez Instytucję Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.

 

 1. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przygotowaniu miejsca dostawy, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego itp.

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.  W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego.

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia, powstałych w wyniku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych w budynkach gdzie przedmiot zamówienia ma być dostarczony.

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony lub skrócony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w szczególności okoliczności wskazanych w pkt. 1.4.

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności

 

 1. Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy.

 

 • Zmiany dotyczące wynagrodzenia:

 

 1. Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.

 

 1. Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ze realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.

 

 1. W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość wydatków objętych rezygnacją.

 

 • Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:
 1. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie;
 2. pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
 3. pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
 4. konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
 5. konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
 6. w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;

 

 • Pozostałe zmiany umowy:
 1. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
 2. Zmiana miejsca realizacji zamówienia/dostawy
 3. Zmiana warunków i terminów płatności
 4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 5. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
 6. Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot
 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

 

11.Przetwarzanie danych osobowych

 1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.
 5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
 6. Oferent posiada:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

 1. W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu
 3. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

12. Załączniki do pobrania

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl