Rozpylacz Agroplast o redukcji znoszenia aż do 90%

Miło nam poinformować, że nasz rozpylacz 8MS11005C jako jedyny polski rozpylacz ma potwierdzoną przez niemiecki instytut JKI redukcję znoszenia aż do 90%! Inne polskie rozpylacze mają potwierdzoną redukcję znoszenia do 70-75%, a tylko niektóre rozpylacze zagranicznych marek redukują znoszenie do 90-95% - pozwala to na niemal perfekcyjną dokładność podczas oprysków.

Zielona rewolucja w dziedzinie uszczelnień

Verdesil, to innowacyjny materiał uszczelniający na bazie silikonu, opracowany przez firmę Agroplast. Specjalnie przygotowana mieszanka, z której wytwarzany jest Verdesil zapewnia niepowtarzalną wytrzymałość oraz pamięć kształtu, dzięki czemu materiał ten doskonale nadaje się do wszelkich elementów uszczelniających, takich jak membrany, uszczelki i o-ringi. Dzięki zaawansowanej technologii przetwarzania silikonu, Agroplast oferuje dziś najwyższej jakości uszczelnienia, gwarantujące ich długotrwałą żywotność i bezawaryjną pracę elementów, w których został on zastosowany.

 

Zakończenie postępowania ofertowego na zakup stacji lutowniczej

Niniejszym firma Agroplast Marcin Łopąg informuje, iż zakończyło się postępowanie ofertowe dotyczące zakupu stacji lutowniczej,  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję - II etap.

W wyniku postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta, która została złożona przez firmę:ALL FASTTECH Przemysław Mazurek.

Zapytanie ofertowe - stacja lutownicza

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu rozwoju firmy Agroplast Marcin Łopąg i wprowadzenia na rynek innowacji produktowych”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” Etap II.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Stacja lutownicza do płytek układów drukowanych (elektronicznych) przepływomierza– 1 szt.

Minimalne parametry:

• Lutownica:
• Ploter frezujący:
• Miernik laboratoryjny - 2szt
• Zasilacz laboratoryjny 5A
• Zasilacz laboratoryjny 10A

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42660000-0 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco.

Zakończenie postępowania ofertowego / The completion of the contract awarding procedure.

Niniejszym firma Agroplast Marcin Łopąg informuje, iż zakończyło się postępowanie ofertowe dotyczące zakupu badań akredytowanych przez EMA, umożliwiających uzyskanie certyfikatu dla rozpylaczy – Hiszpania,  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

W wyniku postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta, która została złożona przez: Unitat de MecanitzacióAgraria – Universitat Politècnica de Catalunya.

 

Agroplast Marcin Łopąg hereby confirms that the contract-award procedure regarding the purchase of EMA – accredited tests, enabling to apply for the ENTAM certificates, under the “Polska Wschodnia” Operational Programme, Priority Axis 1: Entrepreneurial Eastern Poland, Measure 1.2 “Internationalization of Small and Medium Enterprises”, has been completed.

As a result of the procedure the most competitive offer has been chosen, which was submitted by: Unitat de MecanitzacióAgraria – Universitat Politècnica de Catalunya

Zapytanie ofertowe - badania akredytowane przez EMA / RFP EMA-accredited tests
 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

------------

 1. This contract-award procedure is in line with the competitiveness principle with regards to the implementation of the project: “The implementation of design strategy to leverage the development of Agroplast Marcin Lopag and launching new product lines onto the market”, under the “Polska Wschodnia” Operational Programme, Priority Axis 1: Entrepreneurial Eastern Poland, Measure 1.2 “Internationalization of Small and Medium Enterprises”.
 1. This Contract-Awarding procedure is NOT carried out under the Act of 29 January 2004: Public Procurement Law and the provisions of the foregoing Act DO NOT apply to the herein procedure.
 1. The Contracting Authority reserves a right to amend the rules and regulations of the herein Contract Awarding Procedure before its completion date and / or to revoke the Procedure at any time, with no obligation to reason. In case of revoking the herein Contract Awarding Procedure, Suppliers shall not be entitled to any claims towards the Contracting Authority

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup badań akredytowanych przez EMA, umożliwiających uzyskanie certyfikatu dla rozpylaczy – Hiszpania. 

 1. Zakup badań akredytowanych przez EMA, umożliwiających ubieganie się o uzyskanie certyfikatu dla rozpylaczy – Hiszpania. 

Minimalna specyfikacja:

- badanie wydajności 5 modeli rozpylaczy polowych, zgodnie ze standardami ENTAM

- badanie równomierności rozkładu poprzecznego 5 modeli rozpylaczy polowych, zgodnie ze standardami ENTAM

- badanie dotyczy modeli: 6MS05C2, 6MS03C, 6MS04C, 8MS03C, 8MS11004P2

- badania z akredytacją EMA, umożliwiające ubieganie się o certyfikat ENTAM

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze

 ------------

The subject-matter of the contract is the purchase of EMA – accredited tests, enabling to apply for the ENTAM certificates.

Minimal requirements:

- flow rate tests of 5 nozzles, in accordance with the ENTAM standards

- cross distribution test of 5 nozzles, in accordance with ENTAM standards

- the test concerns the following nozzles: 6MS05C2, 6MS03C, 6MS04C, 8MS03C, 8MS11004P2

Denotation of the subject matter of the contract according to the Common Procurement Vocabulary (CPV): 73110000-6 Research services

Zakończenie postępowania ofertowego dotyczącego projektu wzorniczego nowej strony internetowej

Niniejszym firma Agroplast Marcin Łopąg informuje, iż zakończyło się postępowanie ofertowe dotyczące projektu wzorniczego nowej strony internetowej,  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję - II etap.

W wyniku postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta, która została złożona przez firmę: B&L Consulting Jacek Lipski.

 

Zapytanie ofertowe - projekty wzornicze

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu rozwoju firmy Agroplast Marcin Łopąg i wprowadzenia na rynek innowacji produktowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” Etap II.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego

 

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych wg poniższej specyfikacji:

Zakres usług/Specyfikacja:

1) Opracowanie Brand Booka’a

2) Projekt wzorniczy ergonomicznych stojaków produktowych

3) Opracowanie projektu wzorniczego broszur produktowych

Zapytanie ofertowe - projekt wzorniczy nowej strony internetowej

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu rozwoju firmy Agroplast Marcin Łopąg i wprowadzenia na rynek innowacji produktowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” Etap II.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego

 

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej wg poniższej specyfikacji:

Zakres usługi/Specyfikacja:

1. Projekt wzorniczy nowej strony internetowej

• Opracowanie schematu struktury strony
• Opracowanie rozkładu strony wykorzystującego pływającą nawigację oraz minimalizację ilości kanw
• Określenie głównych ścieżek użytkownika
• Testy UX lub równoważne na makietach produktowych
• Opracowanie ostatecznej makiety funkcjonalnej i wybór docelowego silnika sklepu internetowego Agroplast.pl.
• Opracowanie projektu witryny
• Opracowanie projektu graficznego do opracowanej makiety funkcjonalnej zgodnie ze strategią wzorniczą zamawiającego (strategia wzornicza zostanie dostarczona wybranemu wykonawcy w terminie ustalonym pomiędzy stronami)
• Projekt ma zostać dostarczony na nośniku elektronicznym

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron www, 79822500-7 - Usługi projektów graficznych

Zakończenie postępowania ofertowego na zakup usług prawnych

Niniejszym firma Agroplast Marcin Łopąg informuje, iż zakończyło się postępowanie ofertowe dotyczące usług prawnych, na które firma ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

W wyniku postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta, która została złożona przez firmę: Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Pastuszko.

Zapytanie ofertowe - zakup usług prawnych

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego

II. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług prawnych polegających na opracowaniu dokumentacji, w obrębie wymogów legislacyjnych na rynku niemieckim i hiszpańskim, z uwzględnieniem pozostałych regulacji Unii Europejskiej. Zadanie do obejmuje przeprowadzenie analizy stanu prawnego branży rolniczej w Niemczech i Hiszpanii oraz opracowanie dwujęzycznych wzorów umów handlowych z partnerami i dostawcami oraz kontraktów sprzedażowych z potencjalnymi odbiorcami.

Drugi etap najpopularniejszych technik aplikacji ROZTWORU SALETRZANO-MOCZNIKOWEGO - RSM®

Podsumowaliśmy drugi etap badań najpopularniejszych technik aplikacji ROZTWORU SALETRZANO-MOCZNIKOWEGO - RSM®. Wraz z zespełem naukowców z Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pod kierownictwem dr hab. inż. Stanisława Parafiniuka, już drugi rok z rzędu testowaliśmy najczęściej stosowane metody aplikacji tego popularnego nawozu. Badania rozpoczęto w 2016 roku i potrwają one w sumie 3 lata – do 2018 roku włącznie. Prace badawcze są prowadzone co roku i mają one na celu wykazanie, czy istnieją różnice w efektywności upraw, w zależności od różnych metod techniki aplikowania RSM®. Pierwsza instancja badań w 2016 roku poświęcona była efektywności stosowania RSM® w uprawie pszenicy jarej. Tym razem, oprócz pszenicy, analizie poddano również uprawy rzepaku.

Zakończenie postępowania ofertowe dotyczące projektu szablonu katalogu, tłumaczenia treści do katalogu oraz projektu stoiska targowego na rynek hiszpański

Niniejszym firma Agroplast Marcin Łopąg informuje, iż zakończyło się postępowanie ofertowe dotyczące projektu szablonu katalogu, tłumaczenia treści do katalogu oraz projektu stoiska targowego na rynek hiszpański, na które firma ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

W wyniku postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta, która została złożona przez firmę: B&L Consulting Jacek Lipski.

 

Zakończenie postępowania ofertowego dotyczącego organizacji wyjazdu na targi Fima Zaragoza 2018

Niniejszym firma Agroplast Marcin Łopąg informuje, iż zakończyło się postępowanie ofertowe dotyczące udziału w targach Fima Zaragoza, na które firma ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

 W wyniku postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta, która została złożona przez firmę: MocArt Konrad Bielecki.

Zapytanie ofertowe - projekt szablonu katalogu i stoiska targowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego

II. Przedmiot Zamówienia

1. Projekt szablonu katalogu – Hiszpania

2. Tłumaczenie treści do katalogu – hiszpański – Hiszpania

3. Projekt stoiska targowego – Hiszpania

Zapytanie ofertowe - udział w targach Fima Zaragoza

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego

II. Przedmiot zamówienia

 1. Zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy w związku z udziałem w targach FIMA Zaragoza - Spedycja materiałów wystawienniczych na targi FIMA Zaragoza.
 2. Zakup usługi noclegowej podczas targów FIMA Zaragoza w mieście Sarragossa w Hiszpanii, w terminie 19.02.2018 – 25.02.2018.
 3. Ubezpieczenie osób w związku z udziałem w targach FIMA Zaragoza w terminie 19.02.2018 – 25.02.2018 dla 3 osób na 6 dni.
 • 1
 • |
 • 2
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl